logo

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

Masz pytania?

Zadzwoń do nas

  • email biuro@twojeokno.eu
  • phone +48 61 436 60 70

Polityka prywatności

Informacyjna o pobieraniu i przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż :

1. Niniejsza informacja określa wymagania w zakresie ochrony danych, dotyczących danych osobowych pochodzących z Unii  Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przetwarzanych przez :
Twoje Okno Dams Piotr,
62-300 Września, ul. Gnieźnieńska 26,
NIP 556-216-37-44, Regon 302819203
zgodnie z zawartą umową w wyniku której otrzymujemy dane osobowe Klienta.

2. W sprawie związanej z RODO Twoje Okno Dams Piotr można kontaktować się pisemnie „ dopisek w korespondencji RODO lub osobiście w siedzibie Firmy.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) w celu zawarcia umowy, wykonania usługi, analizy, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji, zgłoszeń, wsparcia technicznego oraz rozliczeń finansowych w tym wystawiania dokumentów księgowych.

4. Twoje Okno Dams Piotr jest uprawnione do przekazywania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim (zwanych dalej podwykonawcami Twoje Okno Dams Piotr) oraz pracownikami Twoje Okno Dams Piotr w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Klienta z Twoje Okno Dams Piotr umowy.

5. Dane osobowe utrwalone w umowach oraz dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo Twoje Okno Dams Piotr może zachować kopie danych osobowych przetwarzanych w związku z umową do celów tworzenia kopi zapasowych lub do celów archiwiazcji w ramach normalnej działalności Twoje Okno Dams Piotr.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Klient posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz usunięcia.

7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość i zgodność z prawem danych osobowych oraz sposobów uzyskania ich przez siebie. Oświadcza, że dane które udostępnił Twoje Okno Dams Piotr w związku z umową, zostały pozyskane i przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.

8. Twoje Okno Dams Piotr dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić jak najlepszą ochronę przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą , utratą nieuprawnionym ujawnieniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Twoje Okno Dams Piotr,                                                  
62-300 Września,
ul. Gnieźnieńska 26
Projekt i realizacja: www.HEDRYCH.pl